Shri Mahant Bhakt Vatsalsharanji 
Guru Shri 108 Mahant Bramhachari Shri Yugalasharanji Maharaj

Gaumukh, Vashistha Ashram 
Post Box No 25, 
Mount Abu - 307 501 
Rajasthan

Tel: (91-2974) 35417 
Email: info@gaumukh.org